21-07-2016 Plantation Campaign, Kurukshetra, Haryana